Check alignment(s).
# 0  bm04335, 448 aa
# 1  dbj:BAD93050   (448 aa)
# 2  gb:EDL33156    (469 aa)
# 3  gb:AAH00166    (457 aa)
# 4  sp:Q5RBG4     (461 aa)
# 5  gb:AAX43690    (462 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  1.2e-180  3023 100.0     1   448
  2  6e-177   2964  98.6    26   469
  3  3.3e-175  2936 100.0    24   457
  4  3.3e-175  2936 100.0    28   461
  5  3.3e-175  2936 100.0    28   461

//
         ****** ***                         
  0 (  1)  PGLSKAPVYAILIALAEILSVKDISGRKLFYVHYIDFNKRLDEWVTHERLDLKKIQFPKK
  1 (  1)  PGLSKAPVYAILIALAEILSVKDISGRKLFYVHYIDFNKRLDEWVTHERLDLKKIQFPKK
  2 (  26)  ....RLPVCVVLIALAEILSVKDISGRKLFYVHYIDFNKRLDEWVTHERLDLKKIQFPKK
  3 (  24)  ..............LAEILSVKDISGRKLFYVHYIDFNKRLDEWVTHERLDLKKIQFPKK
  4 (  28)  ..............LAEILSVKDISGRKLFYVHYIDFNKRLDEWVTHERLDLKKIQFPKK
  5 (  28)  ..............LAEILSVKDISGRKLFYVHYIDFNKRLDEWVTHERLDLKKIQFPKK

//
                                 *     
  0 (  61)  EAKTPTKNGLPGSRPGSPEREVKRKVEVVSPATPVPSETAPASVFPQNGAARRAVAAQPG
  1 (  61)  EAKTPTKNGLPGSRPGSPEREVKRKVEVVSPATPVPSETAPASVFPQNGAARRAVAAQPG
  2 (  82)  EAKTPTKNGLPGSRPGSPEREVKRKVEVVSPATPVPSETAPASVFPQNGSARRAVAAQPG
  3 (  70)  EAKTPTKNGLPGSRPGSPEREVKRKVEVVSPATPVPSETAPASVFPQNGAARRAVAAQPG
  4 (  74)  EAKTPTKNGLPGSRPGSPEREVKRKVEVVSPATPVPSETAPASVFPQNGAARRAVAAQPG
  5 (  74)  EAKTPTKNGLPGSRPGSPEREVKRKVEVVSPATPVPSETAPASVFPQNGAARRAVAAQPG

//
                                       
  0 ( 121)  RKRKSNCLGTDEDSQDSSDGIPSAPRMTGSLVSDRSHDDIVTRMKNIECIELGRHRLKPW
  1 ( 121)  RKRKSNCLGTDEDSQDSSDGIPSAPRMTGSLVSDRSHDDIVTRMKNIECIELGRHRLKPW
  2 ( 142)  RKRKSNCLGTDEDSQDSSDGIPSAPRMTGSLVSDRSHDDIVTRMKNIECIELGRHRLKPW
  3 ( 130)  RKRKSNCLGTDEDSQDSSDGIPSAPRMTGSLVSDRSHDDIVTRMKNIECIELGRHRLKPW
  4 ( 134)  RKRKSNCLGTDEDSQDSSDGIPSAPRMTGSLVSDRSHDDIVTRMKNIECIELGRHRLKPW
  5 ( 134)  RKRKSNCLGTDEDSQDSSDGIPSAPRMTGSLVSDRSHDDIVTRMKNIECIELGRHRLKPW

//
                                       
  0 ( 181)  YFSPYPQELTTLPVLYLCEFCLKYGRSLKCLQRHLTKCDLRHPPGNEIYRKGTISFFEID
  1 ( 181)  YFSPYPQELTTLPVLYLCEFCLKYGRSLKCLQRHLTKCDLRHPPGNEIYRKGTISFFEID
  2 ( 202)  YFSPYPQELTTLPVLYLCEFCLKYGRSLKCLQRHLTKCDLRHPPGNEIYRKGTISFFEID
  3 ( 190)  YFSPYPQELTTLPVLYLCEFCLKYGRSLKCLQRHLTKCDLRHPPGNEIYRKGTISFFEID
  4 ( 194)  YFSPYPQELTTLPVLYLCEFCLKYGRSLKCLQRHLTKCDLRHPPGNEIYRKGTISFFEID
  5 ( 194)  YFSPYPQELTTLPVLYLCEFCLKYGRSLKCLQRHLTKCDLRHPPGNEIYRKGTISFFEID

//
                                       
  0 ( 241)  GRKNKSYSQNLCLLAKCFLDHKTLYYDTDPFLFYVMTEYDCKGFHIVGYFSKEKESTEDY
  1 ( 241)  GRKNKSYSQNLCLLAKCFLDHKTLYYDTDPFLFYVMTEYDCKGFHIVGYFSKEKESTEDY
  2 ( 262)  GRKNKSYSQNLCLLAKCFLDHKTLYYDTDPFLFYVMTEYDCKGFHIVGYFSKEKESTEDY
  3 ( 250)  GRKNKSYSQNLCLLAKCFLDHKTLYYDTDPFLFYVMTEYDCKGFHIVGYFSKEKESTEDY
  4 ( 254)  GRKNKSYSQNLCLLAKCFLDHKTLYYDTDPFLFYVMTEYDCKGFHIVGYFSKEKESTEDY
  5 ( 254)  GRKNKSYSQNLCLLAKCFLDHKTLYYDTDPFLFYVMTEYDCKGFHIVGYFSKEKESTEDY

//
                                       
  0 ( 301)  NVACILTLPPYQRRGYGKLLIEFSYELSKVEGKTGTPEKPLSDLGLLSYRSYWSQTILEI
  1 ( 301)  NVACILTLPPYQRRGYGKLLIEFSYELSKVEGKTGTPEKPLSDLGLLSYRSYWSQTILEI
  2 ( 322)  NVACILTLPPYQRRGYGKLLIEFSYELSKVEGKTGTPEKPLSDLGLLSYRSYWSQTILEI
  3 ( 310)  NVACILTLPPYQRRGYGKLLIEFSYELSKVEGKTGTPEKPLSDLGLLSYRSYWSQTILEI
  4 ( 314)  NVACILTLPPYQRRGYGKLLIEFSYELSKVEGKTGTPEKPLSDLGLLSYRSYWSQTILEI
  5 ( 314)  NVACILTLPPYQRRGYGKLLIEFSYELSKVEGKTGTPEKPLSDLGLLSYRSYWSQTILEI

//
                                       
  0 ( 361)  LMGLKSESGERPQITINEISEITSIKKEDVISTLQYLNLINYYKGQYILTLSEDIVDGHE
  1 ( 361)  LMGLKSESGERPQITINEISEITSIKKEDVISTLQYLNLINYYKGQYILTLSEDIVDGHE
  2 ( 382)  LMGLKSESGERPQITINEISEITSIKKEDVISTLQYLNLINYYKGQYILTLSEDIVDGHE
  3 ( 370)  LMGLKSESGERPQITINEISEITSIKKEDVISTLQYLNLINYYKGQYILTLSEDIVDGHE
  4 ( 374)  LMGLKSESGERPQITINEISEITSIKKEDVISTLQYLNLINYYKGQYILTLSEDIVDGHE
  5 ( 374)  LMGLKSESGERPQITINEISEITSIKKEDVISTLQYLNLINYYKGQYILTLSEDIVDGHE

//
                       
  0 ( 421)  RAMLKRLLRIDSKCLHFTPKDWSKRGKW
  1 ( 421)  RAMLKRLLRIDSKCLHFTPKDWSKRGKW
  2 ( 442)  RAMLKRLLRIDSKCLHFTPKDWSKRGKW
  3 ( 430)  RAMLKRLLRIDSKCLHFTPKDWSKRGKW
  4 ( 434)  RAMLKRLLRIDSKCLHFTPKDWSKRGKW
  5 ( 434)  RAMLKRLLRIDSKCLHFTPKDWSKRGKW

//