Check alignment(s).
# 0  fh08980, 899 aa
# 1  sp:Q8NEB9     (887 aa)
# 2  gb:AAX43278    (888 aa)
# 3  ref:XP_001082892  (887 aa)
# 4  ref:XP_001497818  (887 aa)
# 5  ref:XP_547599   (1258 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  0      5897 100.0     1   887
  2  0      5897 100.0     1   887
  3  0      5883  99.5     1   887
  4  0      5856  99.0     1   887
  5  0      5852  98.6    295  1187

//
         ************                        
  0 (  1)  VPAVGGTFADGAMGEAEKFHYIYSCDLDINVQLKIGSLEGKREQKSYKAVLEDPMLKFSG
  1 (  1)  ............MGEAEKFHYIYSCDLDINVQLKIGSLEGKREQKSYKAVLEDPMLKFSG
  2 (  1)  ............MGEAEKFHYIYSCDLDINVQLKIGSLEGKREQKSYKAVLEDPMLKFSG
  3 (  1)  ............MGEAEKFHYLYSCDLDINVQLKIGSLEGKREQKSYKAVLEDPMLKFSG
  4 (  1)  ............MGEAEKFHYIYSCDLDINVQLKIGSLEGKREQKSYKAVLEDPMLKFSG
  5 ( 295)  ..AVGAAFAGGAMGEAEKFHYIYSCDLDINVQLKIGSLEGKREQKSYKAVLEDPMLKFSG

//
                                       
  0 (  61)  LYQETCSDLYVTCQVFAEGKPLALPVRTSYKAFSTRWNWNEWLKLPVKYPDLPRNAQVAL
  1 (  49)  LYQETCSDLYVTCQVFAEGKPLALPVRTSYKAFSTRWNWNEWLKLPVKYPDLPRNAQVAL
  2 (  49)  LYQETCSDLYVTCQVFAEGKPLALPVRTSYKAFSTRWNWNEWLKLPVKYPDLPRNAQVAL
  3 (  49)  LYQETCSDLYVTCQVFAEGKPLALPVRTSYKAFSTRWNWNEWLKLPVKYPDLPRNAQVAL
  4 (  49)  LYQETCSDLYVTCQVFAEGKPLALPVRTSYKAFSTRWNWNEWLKLPVKYPDLPRNAQVAL
  5 ( 353)  LYQETCSDLYVTCQVFAEGKPLALPVRTSYKAFSTRWNWNEWLKLPVKYPDLPRNAQVAL

//
                                       
  0 ( 121)  TIWDVYGPGKAVPVGGTTVSLFGKYGMFRQGMHDLKVWPNVEADGSEPTKTPGRTSSTLS
  1 ( 109)  TIWDVYGPGKAVPVGGTTVSLFGKYGMFRQGMHDLKVWPNVEADGSEPTKTPGRTSSTLS
  2 ( 109)  TIWDVYGPGKAVPVGGTTVSLFGKYGMFRQGMHDLKVWPNVEADGSEPTKTPGRTSSTLS
  3 ( 109)  TVWDVYGPGKAVPVGGTTVSLFGKYGMFRQGMHDLKVWPNVEADGSEPTKTPGRTSSTLS
  4 ( 109)  TIWDVYGPGKAVPVGGTTVSLFGKYGMFRQGMHDLKVWPNVEADGSEPTKTPGRTSSTVS
  5 ( 413)  TIWDVYGPGKAVPVGGTTVSLFGKYGMFRQGMHDLKVWPNVEADGSEPTKTPGRTSSTLS

//
                                       
  0 ( 181)  EDQMSRLAKLTKAHRQGHMVKVDWLDRLTFREIEMINESEKRSSNFMYLMVEFRCVKCDD
  1 ( 169)  EDQMSRLAKLTKAHRQGHMVKVDWLDRLTFREIEMINESEKRSSNFMYLMVEFRCVKCDD
  2 ( 169)  EDQMSRLAKLTKAHRQGHMVKVDWLDRLTFREIEMINESEKRSSNFMYLMVEFRCVKCDD
  3 ( 169)  EDQMSRLAKLTKAHRQGHMVKVDWLDRLTFREIEMINESEKRSSNFMYLMVEFRCVKCDD
  4 ( 169)  EDQMSRLAKLTKAHRQGHMVKVDWLDRLTFREIEMINESEKRSSNFMYLMVEFRCVKCDD
  5 ( 473)  EDQMSRLAKLTKAHRQGHMVKVDWLDRLTFREIEMINESEKRSSNFMYLMVEFRCVKCDD

//
                                       
  0 ( 241)  KEYGIVYYEKDGDESSPILTSFELVKVPDPQMSMENLVESKHHKLARSLRSGPSDHDLKP
  1 ( 229)  KEYGIVYYEKDGDESSPILTSFELVKVPDPQMSMENLVESKHHKLARSLRSGPSDHDLKP
  2 ( 229)  KEYGIVYYEKDGDESSPILTSFELVKVPDPQMSMENLVESKHHKLARSLRSGPSDHDLKP
  3 ( 229)  KEYGIVYYEKDGDESSPILTSFELVKVPDPQMSMENLVESKHHKLARSLRSGPSDHDLKP
  4 ( 229)  KEYGIVYYEKDGDESSPILTSFEIVKVPDPQMSMENLVESKHHKLARSLRSGPSDHDLKP
  5 ( 533)  KEYGIVYYEKDGDESSPILTSFEIVKVPDPQMSMENLVESKHHKLARSLRSGPSDHDLKP

//
                                       
  0 ( 301)  NAATRDQLNIIVSYPPTKQLTYEEQDLVWKFRYYLTNQEKALTKFLKCVNWDLPQEAKQA
  1 ( 289)  NAATRDQLNIIVSYPPTKQLTYEEQDLVWKFRYYLTNQEKALTKFLKCVNWDLPQEAKQA
  2 ( 289)  NAATRDQLNIIVSYPPTKQLTYEEQDLVWKFRYYLTNQEKALTKFLKCVNWDLPQEAKQA
  3 ( 289)  NAATRDQLNIIVSYPPTKQLTYEEQDLVWKFRYYLTNQEKALTKFLKCVNWDLPQEAKQA
  4 ( 289)  NAATRDQLNIIVSYPPTKQLTYEEQDLVWKFRYYLTNQEKALTKFLKCVNWDLPQEAKQA
  5 ( 593)  NAATRDQLNIIVSYPPTKQLTYEEQDLVWKFRYYLTNQEKALTKFLKCVNWDLPQEAKQA

//
                                       
  0 ( 361)  LELLGKWKPMDVEDSLELLSSHYTNPTVRRYAVARLRQADDEDLLMYLLQLVQALKYENF
  1 ( 349)  LELLGKWKPMDVEDSLELLSSHYTNPTVRRYAVARLRQADDEDLLMYLLQLVQALKYENF
  2 ( 349)  LELLGKWKPMDVEDSLELLSSHYTNPTVRRYAVARLRQADDEDLLMYLLQLVQALKYENF
  3 ( 349)  LELLGKWKPMDVEDSLELLSSHYTNPTVRRYAVARLRQADDEDLLMYLLQLVQALKYENF
  4 ( 349)  LELLGKWKPMDVEDSLELLSSHYTNPTVRRYAVARLRQADDEDLLMYLLQLVQALKYENF
  5 ( 653)  LELLGKWKPMDVEDSLELLSSHYTNPTVRRYAVARLRQADDEDLLMYLLQLVQALKYENF

//
                                       
  0 ( 421)  DDIKNGLEPTKKDSQSSVSENVSNSGINSAEIDSSQIITSPLPSVSSPPPASKTKEVPDG
  1 ( 409)  DDIKNGLEPTKKDSQSSVSENVSNSGINSAEIDSSQIITSPLPSVSSPPPASKTKEVPDG
  2 ( 409)  DDIKNGLEPTKKDSQSSVSENVSNSGINSAEIDSSQIITSPLPSVSSPPPASKTKEVPDG
  3 ( 409)  DDIKNGLEPTKKDSQSSVSENLSNSGINSAEIDSSQIITSPLPPVSSPPPASKTKEVPDG
  4 ( 409)  DDIKNGLEPTKKDSQGSVSESVSNSGINSAEIDSSQIITSPLPAVSSPPPASKTKEGPDG
  5 ( 713)  DDIKNGLEPTKKDSQGSVSESVSNSGINSTEIDSSQIINSPLPPVSSPPPASKTKDSSDG

//
                                       
  0 ( 481)  ENLEQDLCTFLISRACKNSTLANYLYWYVIVECEDQDTQQRDPKTHEMYLNVMRRFSQAL
  1 ( 469)  ENLEQDLCTFLISRACKNSTLANYLYWYVIVECEDQDTQQRDPKTHEMYLNVMRRFSQAL
  2 ( 469)  ENLEQDLCTFLISRACKNSTLANYLYWYVIVECEDQDTQQRDPKTHEMYLNVMRRFSQAL
  3 ( 469)  ENLEQDLCTFLISRACKNSTLANYLYWYVIVECEDQDTQQRDPKTHEMYLNVMRRFSQAL
  4 ( 469)  ESLEQDLCTFLISRACKNSTLANYLYWYVIVECEDQDTQQRDPKTHEMYLNVMRRFSQAL
  5 ( 773)  ENLEQDLCTFLISRACKNSTLANYLYWYVIVECEDQDTQQRDPKTHEMYLNVMRRFSQAL

//
                                       
  0 ( 541)  LKGDKSVRVMRSLLAAQQTFVDRLVHLMKAVQRESGNRKKKNERLQALLGDNEKMNLSDV
  1 ( 529)  LKGDKSVRVMRSLLAAQQTFVDRLVHLMKAVQRESGNRKKKNERLQALLGDNEKMNLSDV
  2 ( 529)  LKGDKSVRVMRSLLAAQQTFVDRLVHLMKAVQRESGNRKKKNERLQALLGDNEKMNLSDV
  3 ( 529)  LKGDKSVRVMRSLLAAQQTFVDRLVHLMKAVQRESGNRKKKNERLQALLGDNEKMNLSDV
  4 ( 529)  LKGDKSVRVMRSLLAAQQTFVDRLVHLMKAVQRESGNRKKKNERLQALLGDNEKMNLADV
  5 ( 833)  LKGDKSVRVMRSLLAAQQTFVDRLVHLMKAVQRESGNRKKKNERLQALLGDNEKMNLSDV

//
                                       
  0 ( 601)  ELIPLPLEPQVKIRGIIPETATLFKSALMPAQLFFKTEDGGKYPVIFKHGDDLRQDQLIL
  1 ( 589)  ELIPLPLEPQVKIRGIIPETATLFKSALMPAQLFFKTEDGGKYPVIFKHGDDLRQDQLIL
  2 ( 589)  ELIPLPLEPQVKIRGIIPETATLFKSALMPAQLFFKTEDGGKYPVIFKHGDDLRQDQLIL
  3 ( 589)  ELIPLPLEPQVKIRGIIPETATLFKSALMPAQLFFKTEDGGKYPVIFKHGDDLRQDQLIL
  4 ( 589)  ELIPLPLEPQVKIRGIIPETATLFKSALMPAQLFFKTEDGGKYPVIFKHGDDLRQDQLIL
  5 ( 893)  ELIPLPLEPQVKIRGIIPETATLFKSALMPAQLFFKTEDGGKYPVIFKHGDDLRQDQLIL

//
                                       
  0 ( 661)  QIISLMDKLLRKENLDLKLTPYKVLATSTKHGFMQFIQSVPVAEVLDTEGSIQNFFRKYA
  1 ( 649)  QIISLMDKLLRKENLDLKLTPYKVLATSTKHGFMQFIQSVPVAEVLDTEGSIQNFFRKYA
  2 ( 649)  QIISLMDKLLRKENLDLKLTPYKVLATSTKHGFMQFIQSVPVAEVLDTEGSIQNFFRKYA
  3 ( 649)  QIISLMDKLLRKENLDLKLTPYKVLATSTKHGFMQFIQSVPVAEVLDTEGSIQNFFRKYA
  4 ( 649)  QIISLMDKLLRKENLDLKLTPYKVLATSTKHGFMQFIQSVPVAEVLDTEGSIQNFFRKYA
  5 ( 953)  QIISLMDKLLRKENLDLKLTPYKVLATSTKHGFMQFIQSVPVAEVLDTEGSIQNFFRKYA

//
                                       
  0 ( 721)  PSENGPNGISAEVMDTYVKSCAGYCVITYILGVGDRHLDNLLLTKTGKLFHIDFGYILGR
  1 ( 709)  PSENGPNGISAEVMDTYVKSCAGYCVITYILGVGDRHLDNLLLTKTGKLFHIDFGYILGR
  2 ( 709)  PSENGPNGISAEVMDTYVKSCAGYCVITYILGVGDRHLDNLLLTKTGKLFHIDFGYILGR
  3 ( 709)  PSENGPNGISAEVMDTYVKSCAGYCVITYILGVGDRHLDNLLLTKTGKLFHIDFGYILGR
  4 ( 709)  PSENGPNGISAEVMDTYVKSCAGYCVITYILGVGDRHLDNLLLTKTGKLFHIDFGYILGR
  5 ( 1013)  PSENGPNGISAEVMDTYVKSCAGYCVITYILGVGDRHLDNLLLTKTGKLFHIDFGYILGR

//
                                       
  0 ( 781)  DPKPLPPPMKLNKEMVEGMGGTQSEQYQEFRKQCYTAFLHLRRYSNLILNLFSLMVDANI
  1 ( 769)  DPKPLPPPMKLNKEMVEGMGGTQSEQYQEFRKQCYTAFLHLRRYSNLILNLFSLMVDANI
  2 ( 769)  DPKPLPPPMKLNKEMVEGMGGTQSEQYQEFRKQCYTAFLHLRRYSNLILNLFSLMVDANI
  3 ( 769)  DPKPLPPPMKLNKEMVEGMGGTQSEQYQEFRKQCYTAFLHLRRYSNLILNLFSLMVDANI
  4 ( 769)  DPKPLPPPMKLNKEMVEGMGGTQSEQYQEFRKQCYTAFLHLRRYSNLILNLFSLMVDANI
  5 ( 1073)  DPKPLPPPMKLNKEMVEGMGGTQSEQYQEFRKQCYTAFLHLRRYSNLILNLFSLMVDANI

//
                                      
  0 ( 841)  PDIALEPDKTVKKVQDKFRLDLSDEEAVHYMQSLIDESVHALFAAVVEQIHKFAQYWRK
  1 ( 829)  PDIALEPDKTVKKVQDKFRLDLSDEEAVHYMQSLIDESVHALFAAVVEQIHKFAQYWRK
  2 ( 829)  PDIALEPDKTVKKVQDKFRLDLSDEEAVHYMQSLIDESVHALFAAVVEQIHKFAQYWRK
  3 ( 829)  PDIALEPDKTVKKVQDKFRLDLSDEEAVHYMQSLIDESVHALFAAVVEQIHKFAQYWRK
  4 ( 829)  PDIALEPDKTVKKVQDKFRLDLSDEEAVHYMQSLIDESVHALFAAVVEQIHKFAQYWRK
  5 ( 1133)  PDIALEPDKTVKKVQDKFRLDLSDEEAVHYMQSLIDESVHALFAAVVEQIHKFAQ....

//