Check alignment(s).
# 0  hj07570, 488 aa
# 1  gb:EAX06943    (478 aa)
# 2  sp:Q92569     (461 aa)
# 3  gb:ACE86933    (478 aa)
# 4  emb:CAD97630   (494 aa)
# 5  emb:CAI21702   (461 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  1.2e-167  3135  99.7    15   478
  2  2.9e-167  3128 100.0     1   461
  3  3.9e-167  3126  99.3    15   478
  4  4e-167   3126  99.3    31   494
  5  6.3e-167  3122  99.7     1   461

//
         ***************************                 
  0 (  1)  RAVGRRESRDGEQLFEHVLRHLTESRAMYNTVWSMDRDDADWREVMMPYSTELIFYIEMD
  1 (  15)  ........................SGAMYNTVWSMDRDDADWREVMMPYSTELIFYIEMD
  2 (  1)  ...........................MYNTVWSMDRDDADWREVMMPYSTELIFYIEMD
  3 (  15)  ........................SGAMYNTVWSMDRDDADWREVMMPYSTELIFYIEMD
  4 (  31)  ........................SGAMYNTVWSMDRDDADWREVMMPYSTELIFYIEMD
  5 (  1)  ...........................MYNTVWSMDRDDADWREVMMPYSTELIFYIEMD

//
                                       
  0 (  61)  PPALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSLQDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDAS
  1 (  51)  PPALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSLQDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDAS
  2 (  34)  PPALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSLQDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDAS
  3 (  51)  PPALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSLQDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDAS
  4 (  67)  PPALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSLQDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDAS
  5 (  34)  PPALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSLQDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDAS

//
                                       
  0 ( 121)  TKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDGKYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLD
  1 ( 111)  TKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDGKYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLD
  2 (  94)  TKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDGKYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLD
  3 ( 111)  TKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDGKYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLD
  4 ( 127)  TKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDGKYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLD
  5 (  94)  TKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDGKYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLD

//
                                       
  0 ( 181)  VKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKKLQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKR
  1 ( 171)  VKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKKLQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKR
  2 ( 154)  VKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKKLQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKR
  3 ( 171)  VKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKKLQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKR
  4 ( 187)  VKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKKLQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKR
  5 ( 154)  VKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKKLQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKR

//
                                       
  0 ( 241)  TAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEYIERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDS
  1 ( 231)  TAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEYIERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDS
  2 ( 214)  TAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEYIERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDS
  3 ( 231)  TAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEYIERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDS
  4 ( 247)  TAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEYIERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDS
  5 ( 214)  TAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEYIERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDS

//
                                       
  0 ( 301)  KMRLEQDLKKQALDNREIDKKMNSIKPDLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIK
  1 ( 291)  KMRLEQDLKKQALDNREIDKKMNSIKPDLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIK
  2 ( 274)  KMRLEQDLKKQALDNREIDKKMNSIKPDLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIK
  3 ( 291)  KMRLEQDLKNQALDNREIDKKMNSIKPDLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIR
  4 ( 307)  KMRLEQDLKNQALDNREIDKKMNSIKPDLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIR
  5 ( 274)  KMRLEQDLKNQALDNREIDKKMNSIKPDLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIK

//
                                       
  0 ( 361)  NEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFVEDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYAC
  1 ( 351)  NEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFVEDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYAC
  2 ( 334)  NEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFVEDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYAC
  3 ( 351)  NEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFVEDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYAC
  4 ( 367)  NEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFVEDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYAC
  5 ( 334)  NEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFVEDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYAC

//
                                       
  0 ( 421)  SVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYNLYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVH
  1 ( 411)  SVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYNLYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVH
  2 ( 394)  SVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYNLYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVH
  3 ( 411)  SVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYNLYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVH
  4 ( 427)  SVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYNLYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVH
  5 ( 394)  SVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYNLYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVH

//
             
  0 ( 481)  AQMPSLCR
  1 ( 471)  AQMPSLCR
  2 ( 454)  AQMPSLCR
  3 ( 471)  AQMPSLCR
  4 ( 487)  AQMPSLCR
  5 ( 454)  AQMPSLCR

//